Nhập danh sách thành viên

Chức năng cho phép Quản lý có thể tạo mới hoặc ghi danh học viên vào khóa học bằng file CSV.

CSV là gì? Làm sao để tạo file CSV.

- CSV (Comma Separated Values) là một loại định dạng văn bản đơn giản mà trong đó, các giá trị được ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy. Định dạng CSV thường xuyên được sử dụng để lưu các bảng tính quy mô nhỏ như danh bạ, danh sách lớp, báo cáo…

- Quản lý có thể tạo file CSV từ thư viện Sheet Google https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/, sau khi nhập dữ liệu. Quản lý tải xuống với định dạng "Giá trị được phân cách bằng dấu phẩy (.csv, trang tính hiện tại)".

Fils CSV sau khi được tải xuống

Cách Upload danh sách bằng file CSV

Quản trị viên có thể upload file người dùng theo đường dẫn Quản trị hệ thống -> Thành viên -> Nhập danh sách thành viên.

 • Bước 1: Thêm file người dùng trong ô thêm tập tin.

Giao diện Thêm tập tin upload người dùng
 • Bước 2: Cấu hình định dạng file:

  • CSV delimited: dấu phân cách file CSV

  • Bảng mã:

  Nhấn nút "Nhập danh sách thành viên"

 • Bước 3: Cấu hình thông tin người dùng upload và nhấn nút "Nhập danh sách thành viên"

 • Bước 4: Nhấn nút "Tiếp tục" để hoàn thành upload danh sách học viên.

Các trường dữ liệu sử dụng upload thành viên

 • Đây là các trường định dạng người dùng bắt buộc:

username, lastname, fullname, email
 • Các trường bổ sung có thể được thêm vào như bên dưới. Khóa học và nhóm học tập

username,firstname,lastname,email,course1,group1,cohort1
student1,Student,One,s1@example.com,math102,groupA,cohortZ
student2,Student,Two,s2@example.com,math102,groupB,cohort Y
student3,Student,Three,s3@example.com,math102,groupA,cohortZ

Video Hướng dẫn Upload học viên từ danh sách CSV