Tạo nhóm người dùng

Nhóm người dùng trong khóa học giúp quản trị khóa học dễ dàng quản lý được người dùng trong danh sách và báo cáo.

Làm thế nào để tạo nhóm người dùng ?

Nhóm người dùng chỉ được tạo với vai trò quản trị khóa học

Để tạo quản trị khóa học vào cài đặt khóa học

Click vào more.

Chọn tab Thành viên > Nhóm > Tạo nhóm.

Sau khi tạo nhóm người dùng , Quản trị viên có thể thêm người dùng vào nhóm bằng cách click vào Thêm / xóa người dùng.