Quiz

Quiz là gì ?

Quiz là một hoạt động rất cần thiết trong đào tạo trực tuyến, có thể đáp ứng nhiều nhu cầu giảng dạy, từ các bài kiểm tra kiến ​​thức đơn giản, trắc nghiệm đến các nhiệm vụ tự đánh giá phức tạp với phản hồi chi tiết.

Tôi có thể tạo câu hỏi với những định dạng nào ?

Người dùng có thể thêm nhiều loại câu hỏi khác nhau trong module Quiz.

  • Caculated (Tính toán): Kiểu câu hỏi này là một biểu thức toán học trong đó có một vùng chứa những giá trị, những giá trị này được lấy một cách ngẫu nhiên từ một tập hợp cơ sở dữ liệu khi học viên làm Bài thi.

  • Embedded answers (Cloze) ( Câu hỏi tổng hợp): Đây là kiểu câu hỏi bao gồm nhiều loại câu hỏi khác nhau như multiple choice (đa chọn lựa), short answers (câu trả lời ngắn) và numerical (câu hỏi số).

  • Essay (Tự luận): Đây là kiểu câu hỏi yêu cầu một hoặc hai đoạn văn bản. Học viên không được cho điểm cho đến khi giáo viên xem và chấm điểm.

  • Matching (So khớp): Đây là kiểu câu hỏi nối 2 cột.

  • Multiple choice (Đa chọn lựa): Dành cho kiểu câu hỏi đa chọn lựa với đơn và đa câu trả lời.

  • Numerical (Số): Đây là kiểu câu hỏi short-answer với câu trả lời là giá trị số thay vì từ hay cụm từ.

  • Ran-dom short-answer matching (So khớp ngẫu nhiên): Một dạng con của bài tập nối được tạo ra một cách ngẫu nhiên từ những câu hỏi short-answer trong hạng mục.

  • Short answer (Câu trả lời ngắn): Học viên trả lời câu hỏi này bằng cách gõ một từ hoặc một cụm từ. Giáo viên cần cung cấp một danh sách những câu trả lời được chấp nhận.

  • True/False (Đúng/Sai): Đây là kiểu câu hỏi đa chọn lựa đơn giản với chỉ 2 câu trả lời.

  • Description (Mô tả): Chọn lựa này cho phép thêm vào đoạn văn bảng trong Bài kiểm tra. Đây không phải là một kiểu câu hỏi, nó được dùng để đưa ra các chỉ dẫn giữa Bài kiểm tra.

Ngân hàng câu hỏi là gì?

Ngân hàng câu hỏi là thư viện quản lý các câu hỏi do giáo viên tạo ra và được giáo viên sắp xếp sao cho phù hợp nhất. Giáo viên có thể tạo ra ngân hàng câu hỏi trên cơ sở từng chương của bài giảng, từng tuần của học kỳ, theo từng nhóm khái niệm hoặc bất kỳ hình thức tổ chức câu hỏi nào khác. Ngân hàng câu hỏi có thể được tái sử dụng trong nhiều đề thi, giữa các lớp và các khóa học, thậm chí giữa các hệ thống khác nhau.

Hệ thống có thể tráo câu hỏi khi học viên làm bài không ?