Tool tạo câu hỏi bằng file excel

Cài đặt Add On Export Moodle XML cho Google Driver Bảng Tính.

Đến link và cài https://gsuite.google.com/marketplace/app/qb%C2%B2_question_bank_quick_builder/1057685094279

Kiểm tra Add On đã được cài đặt hay chưa

Tạo trang tính mới

Click vào tiện ích bổ sung nếu đã có QB2 thì cài đặt thành công

Setup Trang câu hỏi mới.

Tiện ích bổ sung > QB2 Question Bank Quick Builder > Setup QB2 Spreadsheet

Thêm danh mục cho câu

Ở sheet Categories nhập danh sách danh mục câu hỏi.

Nhập danh sách danh mục cho câu hỏi

Thêm câu hỏi

Ở sheet Question Bank thực hiện thao tác Tiện ích bổ sung > QB2 - Question Bank Quick Builder > Add Question

Chọn định dạng câu hỏi muốn thêm.

Câu hỏi nhiều lựa chọn ( multichoice )

Nhập nội dung câu hỏi , và danh sách câu trả điểm số khi lựa chọn có thể - / + khi lựa

Câu hỏi nhiều lựa chọn ( multianswer ).

Tương tự như kiểu câu hỏi multichoice

Câu hỏi đúng sai. ( truefalse)

Nhập nội dung và chọn điểm cho đúng sai.

Câu hỏi kéo thả ( drapdrop )

Khi nhập nội dung câu hỏi ở những nội dung cần kéo thả bạn vui lòng để trong dấu [[ Number ]]. Number bắt đầu từ 1,2,3,4,5

Câu hỏi tự luận ( essay )

Xuất danh sách câu hỏi thành file Moodle XML.

Tiện ích bổ sung > QB2 - Question .... > Export to XML
Click Export
Click {filename}.xml
Chọn tải xuống google driver

Nhập câu hỏi vào hệ thống Elearning

Chuyển đến tính năng ngân hàng câu hỏi trong khóa học hoặc trong hệ thống

Chọn tab Nhập

Chọn Moodle XML format

Ở tab Chung có thể chọn danh mục hiện tại hoặc chọn lấy danh mục câu hỏi trong file. Có thể dừng import nếu xảy ra lỗi.

Nhập câu hỏi từ tệp > Chọn file vừa tải về.

Sau đó thực hiện import

Các bạn có thể kiểm tra câu hỏi bằng cách click vào biểu tượng kính lúp.